https://www.traditionrolex.com/11 Plastová okna a dveře | PVC OKNA s.r.o.

ENERGETICKY ÚSPORNÁ OKNA

Nová zelená úsporám

(nové podmínky pro rok 2015)

Program prošel i pro letošní rok několika změnami s cílem usnadnit podmínky programu a rozšířit okruh žadatelů o dotaci. Letos je nově možné získat příspěvek i na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření, s podmínkou snížení spotřeby energie min.

o 20 %. Takové snížení představuje např. výměna oken a dveří a dílčí zateplení.

 „Na dotace tak budou moci dosáhnout i ti, kteří aktuálně nemají pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce, ale budou zateplovat postupně. Zavedením této možnosti se program otevírá de facto bez rozdílu všem majitelům domů."

 

Na co je možné žádat na dotaci

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

V každém podprogramu jsou definovány oblasti podpory, které jsou označeny velkými písmeny. Tyto oblasti a následně jejich podoblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací.

 

 

Oblasti podpory pro rodinné domy

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 

Oblast podpory pro bytové domy

 1. A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
 • dotace na zateplení obálky budovy  - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

 

Kompletní podmínky k programu NZÚ najdete v sekci pro rodinné domy http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/

a v sekci pro bytové domy  http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/

 

Součástí podpory je i příspěvek na přípravu a zajištění realizace těchto opatření (např. podpora na zpracování odborného posudku, technického dozoru stavebníka a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy).

Žadatelé, kteří zkombinují více opatření, mají možnost získat speciální bonus 10 tisíc korun za kombinaci vybraných opatření. Finanční prostředky mohou být vyplaceny už na podzim letošního roku.

Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu z programu za zvýhodněných podmínek, tj. například prodloužení termínu pro dodání povinných příloh a navýšení podpory.

 

Výše dotace

 • celková výše dotace na 1 žádost je max. 50% při doložených způsobilých (uznatelných) výdajů
 • realizace podporovaných opatření rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezkém a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10%

Oblast podpory A -snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1.7.2007
 • maximální výše je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A,0 až A.3

zde naleznete odkaz na přehledovou tabulku

 

Sledované parametry

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
 • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory
 • dosažení bude doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav

 

Doložení dosažení sledovaných parametrů

Dosažení bude doloženo odborným posudkem dle požadavku Fondu. Součástí posudku bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb.)

 

Formy podpor pro objekty k bydlení: přímé dotace, zvýhodněný úvěr, bonus

 • pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů
 • nastavení výše přímé podpory - pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podíl z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy
 • podpora i na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy

 

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

 

Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev.
Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu:

 • 1. 1. 2014 - platí pro podprogram rodinné domy,

       v podoblasti A.0 je rozhodným datem 1. 1. 2015

 • 1. 1. 2015 - platí pro podprogram bytové domy

 

Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření vedoucích k úsporám energií. Pokud by ale někdo chtěl zažádat o příspěvek v době, kdy už práce na svém domě dokončil, musí si ověřit, zda tak, jak je provedl, splňují podmínky programu, konkrétně nastavení jednotlivých podporovaných opatření. Kompletní podmínky k programu NZÚ najdete v sekci pro rodinné domy http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/2-vyzva-rodinne-domy/

a v sekci pro bytové domy

 http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/

 

Příjem žádostí do programu NOVÁ Zelená úsporám bude probíhat výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě (automatické sledování náplně alokace).

Podání žádosti o dotaci bude rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách NZÚ http://www.novazelenausporam.cz/ . Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické žádosti pomoci pracovníci na krajských pobočkách Státního fondu životního prostředí ČR. V obou případech je však nutný také vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, který je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště Fondu. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

„Je třeba si ohlídat dobrou koordinaci mezi projektantem a zpracovatelem energetického hodnocení, mnoho chyb vzniká právě nesrovnalostmi mezi projektovou dokumentací a energetickým hodnocením.

Seznam krajských pracovišť, kde můžete získat informace  a odpovědi na svoje dotazy, najdete na: http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/krajska-pracoviste/

Žadatelům o dotace z programu Nová zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka

800 260 500 (PO – PÁ od 7:30 do 16:00) a info@sfzp.cz

 

 

Náklady při výměně otvorových výplní se dělí na uznatelné a neuznatelné:

 

 

Uznatelné/oprávněné  

 • okna, dveře a jejich montáž
 • venkovní parapety a klempířské práce
 • zednické zapravení špalet
 • zpracování projektu autorizovaným energetickým auditorem

 

 

 

Neuznatelné/neoprávněné

 • sklepní okna a jejich montáž
 • demontáž původních oken
 • likvidace/odvoz suti
 • doprava
 • okenní žaluzie
 • sítě proti hmyzu
 • vnitřní parapety

 

 

SVT kódy firmy PVC OKNA s.r.o.

Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL

SVT3207

Plastová okna a balkónové dveře SUPERLINE

SVT3206

Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC a CONTUR

SVT2881

Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC TRI

SVT3201

Plastová okna a balkónové dveře CONTUR TRI

SVT3205

Plastové vnější (vchodové) dveře SUPERLINE PORTAL

SVT3208

Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC TRI s plastovým rámečkem

SVT3611

Plastová okna a balkónové dveře CONTUR TRI s plastovým rámečkem

SVT3612

Plastová okna a balkónové dveře SUPERLINE s plastovým rámečkem

SVT3613

Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL s trojsklem

SVT3614

Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC 76 a CONTUR 76 s AL rámečkem

SVT6995

Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC 76 a CONTUR 76 s PVC rámečkem

SVT6996

Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC TRI 76 a CONTUR TRI 76 s AL rámečkem

SVT6997

Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC TRI 76 a CONTUR TRI 76 s PVC rámečkem

SVT6998

Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL 76

SVT6999

Plastové vnější (vchodové) dveře CLASSIC PORTAL 76 s 3 sklem

SVT7000

 

Kde nás najdete

Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm

location11 Školská čtvrť 354
phone11 603 460 310
letter11 frenstat@pvcokna.cz
Nový Jičín

Nový Jičín

location12 Revoluční 1525/6
phone12 734 578 124
letter12 nj@pvcokna.cz
Olomouc

Olomouc

location13 Wellnerova 1215/1
phone13 734 578 126
letter13 olomouc@pvcokna.cz
Ostrava

Ostrava

location14 Roháčova 3339/5
phone14 734 578 125
letter14 ostrava@pvcokna.cz
Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

location1 Zašovská 750
phone1 771 269 311
letter1 valmez@pvcokna.cz

Provozní doba všech poboček

pondělí, středa, pátek      8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00             úterý, čtvrtek     8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

více kontaktů

Naše reference

Plastová okna

Plastová okna

Široká nabídka plastových oken a dveří. Naším dlouhodobým cílem je vyhovět každému přání zákazníka v oblasti. Nabízíme tedy plastová okna, plastové dveře včetně veškerého příslušenství. Pro spokojenost našich klientů jsme v roce 2009 významným způsobem rozšířili škálu nabízených výrobků, které vyhoví jak běžným požadavkům na prostup tepla, tak i těm nejnáročnějším požadavkům kladeným na nízkoenergetické a pasivní domy.

Naše nabídka plastových oken standardně zahrnuje:

https://www.traditionrolex.com/11